Fiskevård


Biotopåtgärderi Mjällån


Stora arbeten har vid flera tillfällen skett i form av biotopåtgärder i Mjällån. Främst har större stenar återförts till ån för att skapa fler ståndplatser för fisken. Många av åns sträckor flottledsrensades nämligen under flottningsepoken, (senast på 1950-talet, ofattbart!) och alla stenar och block, som kunde hindra timrets framfart, lades upp på stränderna. Nu är de tillbaka i ån och skapar en mer levande å! Inte alla sträckor av ån är emellertid möjliga att göra något åt. Namnet på ån kommer av Mjäla, den fina jordart som formar ån längs långa sträckor. Här finns helt enkelt inte större sten, utan ån eroderar och formar stränder och botten som den vill. Längs vissa sträckor är också ån svåråtkomlig för maskinella insatser.


Föreningen har dock för avsikt att granska möjigheterna för ytterligare biotoparbeten längs en del åsträckor.

Utplanteringar 


Föreningen har försökt att förstärka ån bestånd  av havsöring genom utsättning av flera hundra tusen yngel. Utsättningarna av yngel skedde vid flera tillfällen på 1990-talet.


Provfisken


Provfisken i form av elfiske sker återkommande på vissa lokaler i ån. Dessa fisken sker av länsstyrelsens enhet för utredningar och fiske. Resultaten visar på goda föryngringsförhållanden i ån. Mycket god föryngring som kommer ån tillgodo uppvisar ett av åns övre flöden, Hornsjöbäcken, med riksunika siffror.Minkfångst

Föreningen betalar 200 kr för varje fångad mink inom fiskevårdsområdet. Beakta att lov för jakten från respektive jakträttsinnehavare krävs, liksom att jaktlagstiftningen i övrigt ska iakttas.


Fiskevård

Föreningen planerar för nya biotopförbättringar längs Mjällån


Efter kontakter med länsstyelsen och Härnösands kommun kommer ett projekt påbörjas för nya biotopförbättringar längs Mjällån inom fiskevårdsområdet.


Projektet inleds med inventering längs ån för att dokumentera vilka sträckor som kan komma ifråga och vad som bör göras.


Därefter sker utvärdering av inventeringen. Prioritering sker av lämpliga sträckor och åtgärder. Fiskerättsägare och berörda markägare kontaktas, och andra nödvändiga tillstånd inhämtas.


Konkreta åtgärder i ån planeras att ske med början sommaren 2019.